Csicsai Gábor

Udalosti
Prevziať
HIDMONDO_2015-12-3_NET.pdf HIDMONDO_2015-09-30_NET.pdf HIDmondo_all_04.pdf

Hodina otázok

Nakoľko minister životného prostredia nebol prítomný na schôdzi minister pôdohospodárstva odpovedal:

Vážený pán poslanec mám tú česť odpovedať vám na vašu otázku v mene pána ministra Žigu, za vecnú a obsahovú stránku nezodpovedám. Takže k odpovedi na vašu otázku. Vážený pán poslanec dovoľte mi odpovedať na vaše otázky postupne.

Prvá otázka. Vážený pán minister v súvislosti s medializovanými informáciami ohľadne vybudovania spaľovne odpadu na Žitnom ostrove v lokalite Šamorín v časti Šámot (proti výstavbe bolo odovzdaná aj petícia od občanov z tejto lokality) sa chcem spýtať, v akom štádiu sa nachádza uvedený projekt.

Odpoveď. Navrhovateľ spoločnosti SPV Dálovce s.r.o., Agátový rad 100/1, 931 01 Šamorín 18.07.2014 predložila ministerstvu zámer na činnosť zariadenia na vysokotepelné zhodnotenie komunálneho odpadu plazmovou technológiou, ktorú plánuje realizovať v lokalite Šamorín časť Šámot. Zámer je zverejnený na webovej stránke rezortu životného prostredia. Navrhovaná činnosť ako zariadenie na zhodnocovanie odpadu tepelnými postupmi podlieha podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie povinnému hodnoteniu a preto aj na základe doručených odborných stanovísk, stanovísk dotknutých obcí a dotknutej verejnosti, ktorá vyjadrila nesúhlas a obavy, bol určený 08.09.2014 rozsah hodnotenia, v ktorom ministerstvo určilo navrhovateľovi podrobnejšie rozpracovať niektoré špecifické okruhy otázok. Rozsah hodnotenia je tiež zverejnený na enviroportály. Správa o hodnotení bola po ukončení navrhovateľom zverejnená dňa 25.08.2015 a zaslaná dotknutým obciam, ktoré mali povinnosť informáciu zverejniť a v spolupráci s navrhovateľom zorganizovať verejné prerokovanie. Verejné prerokovanie môže byť v dotknutých obciach samostatne alebo môžu urobiť spoločné verejné prerokovanie. Správu o hodnotení je možné pripomienkovať po dobu 30 dní od zverejnenia, to jest minimálne do 25.09.2015. Po ukončení pripomienkovania správy o hodnotení určí ministerstvo životného prostredia spracovateľa odborného posudku, ktorý vyhodnotí kvalitu správy o hodnotení, pripomienky k nej a navrhne, či alebo za akých podmienok bude uvedená činnosť enviromentálne prijateľná.

Druhá otázka. Povolí ministerstvo životného prostredia vznik spaľovne odpadu na Žitnom ostrove?

Odpoveď. Záverečné stanovisko ministerstva životného prostredia bude vydané podľa zákona o posudzovaní platného pred 01.01.2015, teda MŽP. Môžem odporúčať alebo neodporúčať navrhovanú činnosť za dodržania určitých podmienok, ktoré vyplynú práve z procesu posudzovania, v ktorom sa zohľadňujú aj názory verejnosti. Hrubý odhad vydania záverečného stanoviska je koniec roka 2015. Ministerstvo preto zatiaľ nebude prejudikovať.

Tretia otázka. Je pravdou, že práve uvedenou spaľovňou odpadu chce ministerstvo povoliť likvidáciu čiernych skládok vrátane nebezpečných odpadov na celom hornom Žitnom ostrove?

Odpoveď. Uvedená technológia je vhodná aj na zneškodňovanie nebezpečných odpadov, ale vybudovanie zariadenia na nebezpečné odpady, sa úplne vylučuje v chránenej vodárenskej oblasti Žitný ostrov. Ide o súkromný projekt, ktorý nie je nijako podporovaný ministerstvom. Vážený pán poslanec mám tú česť odpovedať vám na vašu otázku v mene pána ministra Žigu, za vecnú a obsahovú stránku nezodpovedám. Takže k odpovedi na vašu otázku. Vážený pán poslanec dovoľte mi odpovedať na vaše otázky postupne.